VOD Pogoda Gry Katalog Firm Frazpc.pl Statystyki Stron Forum Hosting Programy Ipla Film Pozycjonowanie
Strona główna

W celu rejestracji lub aktywacji konta w portalu film.gery.pl musisz zaakceptować regulamin.

Regulamin serwisu

obowiązujący od 26.05.2011

§1 Ustalenia początkowe

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z usług w serwisie film.gery.pl, świadczonych przez firmę Gery.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, posługujące się numerami KRS 0000277471 i NIP 701-00-63-767.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występuje słowo:
  1. Dane osobowe, oznacza ono dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
  2. Login, oznacza on unikatowy identyfikator Użytkownika wybrany w procesie rejestracji.
  3. Operator, oznacza ono firmę Gery.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, posługujące się numerami KRS 0000277471 i NIP 701-00-63-767
  4. System, oznacza zbiór elementów i powiązań między elementami, składających się na kompletną usługę internetową świadczoną poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem: http://film.gery.pl
  5. Użytkownik, oznacza ono osobę, która korzysta z Systemu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu

§2 Korzystanie z usług

 1. Rejestracja konta
  1. Aby zarejestrować się w Systemie należy przejść procedurę rejestracyjną bądź aktywacyjną. Procedura rejestracyjna i aktywacyjna polega na wypełnieniu formularza. Osoba, która do tej pory nie korzystała z usług portalu Gery.pl wypełnia formularz rejestracyjny, natomiast osoba będąca już użytkownikiem portalu Gery.pl korzysta z formularza aktywacyjnego, dzięki któremu automatycznie zostaje użytkownikiem Systemu.
  2. Formularz nie zawiera Danych Osobowych. Dane w formularzu nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
  3. Wszystkie pola formularza rejestracyjnego są obowiązkowe.
  4. Podczas rejestracji należy podawać prawdziwe dane.
  5. Podczas rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi formularza.
  6. Po wypełnieniu i wysławiu formularza rejestracyjnego System dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany Login jest dostępny. Jeśli Login nie jest dostępny (np. został wybrany wcześniej przez innego Użytkownika), Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login. Jeśli Login zostanie zatwierdzony, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny. Po uruchomieniu strony, do której prowadzi link, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Systemu.
  7. Podczas rejestracji Użytkownik nadaje swoje hasło.
  8. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail. Adres ten Operator będzie wykorzystywał jedynie do przesyłania informacji technicznych dotyczących Systemu.
  9. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
  10. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Prywatność
  1. Hasło jest przechowywane w Systemie w sposób zaszyfrowany. Nie ma możliwości przypomnienia hasła Użytkownikowi.
  2. W razie zapomnienia hasła, Użytkownik może skorzystać z pomocy Systemu. Po podaniu loginu i adresu e-mail System nada nowe hasło, wyświetlając je na ekranie.
  3. Dane, podane przez Użytkownika podczas rejestracji, będą wykorzystywane dla celów badawczych. Na podany przez Użytkownika adres e-mail Operator nie będzie przesyłał materiałów reklamowych.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
  5. Operator ma prawo do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o wprowadzanych w Systemie zmianach.
 3. Korzystanie z usług
  1. Po zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do wszystkich usług Systemu.
  2. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość treści udostępnionych poprzez użytkownika w serwisie. Treści zawarte w serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.
  3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia łamania przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Operator ma prawo zablokować lub usunąć Użytkownika z Systemu i nie zezwolić na ponowną jego rejestrację. W razie wykrycia nielegalnych treści, operator ma prawo przekazać logi serwera organom ścigania.
  4. W razie planowanych przerw, modernizacji, konserwacji systemu, lub też w podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail.
  5. Operator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Systemu.
 4. Reklama
  1. Operator ma prawo wyświetlania reklam w Systemie.
  2. Operator nie ma prawa przesyłania reklam na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji.
  3. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.
 5. Odpłatność
  1. Usługi są świadczone przez Operatora nieodpłatnie.
 6. Reklamacje
  1. Operator zapewnia ciągłość działania Systemu. W razie nieprawidłowości w działaniu Systemu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§3 Pozostałe ustalenia

 1. Kwestie sporne
  1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Operatorem.
  2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 2. Odpowiedzialność
  1. Operator nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z Systemu.
  2. Operator prezentuje w serwisie treści dostarczane przez osoby trzecie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w Systemie.
 3. Obowiązywanie Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2011r..
  2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Systemie.

zobacz więcej

Premiery

zobacz więcej

Zapowiedzi

zobacz więcej

Recenzje

Repertuar kin
Miasto:
Kino:
Data:

Partnerzy